Bulgaria Insurance

Информационно съобщение за ползватели на застрахователни услуги на Застрахователно дружество България

date 25 Май, 2018

От 25 май 2018 г. за всички граждани на Европейския съюз влиза в сила новият Регламент за защита на личните данни: GDPR (General Data Protection Regulation).

На уебсайта на Дружеството в секция “Лични данни” ще откриете подробна информация за нашата нова Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни, съобразена с новия европейски регламент.

Целта на настоящото Информационно съобщение е да обясни какви видове лични данни пазим, с каква цел, за какъв период, по какъв начин ги обработваме, както и пълна информация за Вашите права при събирането, съхранението и обработката на личните Ви данни. Молим да се запознаете внимателно с изложеното по – долу.   


От кого ще се ползват личните Ви данни

Личните Ви данни ще се ползват изключително от „ЗАД България“ АД, вписано в Търговският регистър с ЕИК: 131233651, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1404, бул. „България 83″А, имейл: office@zadbg.bg, тел.: 0700 13 555, като Администратор на лични данни.

В случай, че имате въпроси относно ползването на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си, като субект на лични данни, молим да се свържете се с Отговорника по защита на личните данни в Дружеството на имейл: dpo@zadbg.bg или на адрес: „ЗАД България“ АД, гр. София, п.к. 1404, бул. „България 83″А, на вниманието на Отговорника по защита на личните данни;   


За какви цели ще се ползват личните Ви данни и на какво основание ще бъдат обработвани:

 • Преддоговорна и текуща идентификация, и проверка на застраховащ/застрахован/трето ползващо се от застраховката физическо лице;
 • Оценка на застрахователния риск;
 • Административно обслужване на застрахователния договор;
 • Изпълнение на права и задължения по и във връзка със застрахователния договор;
 • Обработка на щети по застрахователния договор, включително изплащане на застрахователни обезщетения и други суми по договора, както и уреждане на регресни вземания и съдебни спорове;
 • Презастрахователно обслужване на застраховките по които риска е презастрахован, както и съзастрахователно обслужване на застраховките по които риска е съзастрахован;
 • Превенция срещу застрахователни измами и злоупотреба с лични данни;
 • Превенция и прилагане на мерките срещу финансиране на тероризма и спазване на международните санкции;
 • Маркетингови и промоционални цели (в случай, че сте дали изричното си съгласие за това)

При необходимост да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото Информационно съобщение, ще Ви предоставим ново такова и когато необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

В областта на застраховането, предоставянето и ползването на лични данни на ползватели на застрахователни услуги по смисъла на чл. 2, ал. 2 от Кодекса за застраховането е необходимо, както за изпълнение на законови задължения на страните по застрахователното правоотношение, така и за правилното и пълно изпълнение на предмета на самите застрахователни договори. Без тези лични данни, Дружеството не би могло да обезпечи пълното и законосъобразно изпълнение на задълженията си като застраховател, както и да защити своите и на ползвателите на застрахователни услуги, интереси.   


Кои Ваши лични данни ще събираме и ползваме:

Личните данни обикновено се използват във връзка със сключването и изпълнението на задълженията по застрахователните договори и са, както следва:   


Лична информация

 • Име: Име, Презиме, Фамилия;
 • ЕГН;
 • Контакти: имейл, адрес и телефон;
 • Адрес: постоянен или настоящ адрес;
 • Лични данни за всички други физически лица, които са посочени във Вашата полица (членове на семейството, бизнес партньори, служители) и връзката с вас като Застраховащ
 • Възраст/Дата на раждане;
 • Банкова информация: номер на банковата Ви сметка;   

Чувствителна лична информация

 • Подробности за Вашето здраве или здравето на членовете на Вашето семейство (текущо или предходно физическо или психическо здравословно състояние), за Вашия здравен статус или този на членовете на семейството Ви (диагноза, епикриза, други здравни документи);
 • Подробности относно сексуалния живот или сексуалната ориентация, например семейно положение;

На кого може да се наложи да предоставим Вашите лични данни:

 • Презастрахователи, съзастрахователи, презастрахователни и застрахователни брокери и агенти, участващи в обслужването и/или изпълнението на права и задължения по застрахователния Ви договор, и/или свързаните с него презастрахователни или съзастрахователни договори,
 • При изпълнение на задълженията си по застрахователните договори, ЗАД България може да разкрива Вашите данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на ЗАД България (като например Мрежата на доставчици на здравни услуги на ЗАД България) на територията на Република България;
 • Асистиращи компании, външни вещи лица и експерти, участващи в обслужването и/или изпълнението на права и задължения по застрахователният Ви договор, и/или свързаните с него презастрахователни или съзастрахователни договори,
 • Държавни регулаторни и други органи – КФН, КЗЛД, НАП, МВР, съд, прокуратура и др.
 • Всички трети страни, които в определени случаи може да получат данните ви, ще са изрично задължени да пазят и обработват същите съобразно изискванията на Регламента и когато е приложимо Закона за защита на личните данни.

Вашите права по отношение на вашите лични данни

Съгласно българското законодателство имате следните права по отношение на личните ви данни, обработвани от ЗАД България:

 • Да получите достъп и/или копие от Вашите личните данни;
 • При констатирана непълнота или неточност, да поискате да извършим корекция;
 • Да поискате заличаване на данните Ви, ако са налице предпоставките за това; постигната е целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се основава на него и няма законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;
 • Да изисквате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена при наличие на законово основание за това;
 • Да възразите срещу обработването на данните Ви, ако то се прави на основата на законен интерес;
 • Да упражните правото си на преносимост на данните като поискате същите да бъдат предоставени на друга организация в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат;
 • Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато за обработването на личните Ви данни се основава на него;

Подробна информация за условията, при които можете да упражните Вашите права, ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на нашия уебсайт (www.zadbg.bg), както и на място в Централния ни офис в София.

Освен това, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), когато съответните условия са налице.   


Колко дълго ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни:

Личните Ви данни ще бъдат обработвани и съхранявани, докато е налице нормативно установено основание за това.


Вижте още...

Важно съобщение: До потребителите на здравна застраховка

10 Февруари, 2024

Уважаеми партньори,Бихме искали да ви уведомим, че считано от 12.02.2024 год., при подаване на претенции за възстановяване на разходи към здрав [...]

Прочети още

Планирано обновяване за системите за уведомления, нотификация и връзка с клиенти

10 Януари, 2024

Уважаеми клиенти и партньори, Бихме искали да Ви уведомим, че на 10.01.2024 год. в периода от 19:30 и 20:30 часа ще се извърши планирано обновяване [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555