Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

Експерт в Дирекция


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България. Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Застрахователни претенции", отдел „Лечебни заведения.

Задължения и отговорности:   

 • Администрира, разглежда и взима решения по отчетена дейност от лечебните заведения, с които Дружеството има сключени договори за обслужване на застраховани лица, в т.ч.:
  • Проверява окомплектоването на отчетените документи и съдържащата се в тях информация;
  • Завежда информацията от отчетената дейност в информационната система на Дружеството, като следи за нейното вярно, коректно и своевременно отразяване;
  • Създава и поддържа електронно досие в информационната система на Дружеството по всеки един подаден отчет;
  • Извършва преценка на основанието и размера на отчетената дейност съгласно приложимите Общи и/или Специални условия;
  • Води кореспонденция с клиенти, партньори и институции, в т.ч. изисква допълнителни доказателства за установяване основанието и размера на отчетената дейност;
  • Потвърждава/отразява взетите по отчетите решения в застрахователно-информационната система на Дружеството.
  • Изготвя и подписва:

- Доклади по отчетената дейност;

- Писма до застрахованите лица и лечебните заведения;

- Изготвя и подписва сведения, анализи и справки за ликвидационната дейност в отдела;

 • Отговаря на запитвания от застраховани лица и от лечебни заведения;
 • Администрира документи в информационната система на Дружеството.

Изисквания към кандидатите:

 • Средно специално образование или висше образование, степен бакалавър;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Опит в разглеждането на застрахователни претенции, като опитът в разглеждането на претенции в областта на здравното застраховане ще се счита за сериозно предимство;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Много добри умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност;
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство ще се счита за предимство.   
 •    

  Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.
 •    

  Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.
 •    

  Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 15.01.2021 г.

  Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

  С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

  Експерт в Дирекция "Застрахователни претенции", отдел „Лечебни заведения“ - направление „Профилактика“


  „Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България. Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Застрахователни претенции", отдел „Лечебни заведения“, направление „Профилактика“.

  Задължения и отговорности:

  • Администрира процеса по организация и отчитане на профилактични прегледи на застрахованите от Дружеството лица:
  • Организира, разглежда и взима решение по предлаганата от Дружеството профилактична дейност, по сключени договори за обслужване на застраховани лица, в т.ч.:
   • Сключва договори с лечебни заведения за провеждане на профилактични прегледи;
   • Организира и координира провеждане на профилактични прегледи съвместно със застраховащите лица и лечебните заведения, с които Дружеството има сключени договори;
   • Проверява окомплектоването на отчетените документи и съдържащата се в тях информация, взима решение по основателността и размера на претендираните суми при стриктно спазване на приложимите общи и/или специални условия по застрахователните договори и договорите с лечебни заведения;
   • Потвърждава/отразява взетите решения в застрахователно-информационната система на Дружеството.
   • Изготвя и подписва:

   - Доклади по отчетената профилактична дейност;

   - Писма до застрахованите лица и лечебните заведения;

   - Сведения, анализи и справки за ликвидационната дейност в отдела;

   • Води кореспонденция с клиенти, партньори и институции, в т.ч. изисква допълнителни доказателства за установяване основанието и размера на отчетената дейност;
   • Администрира документи в информационната система на Дружеството.
   • Отговаря на запитвания от застраховани лица и от лечебни заведения;
   • Разглежда и изготвя становища и/или отговори по постъпили жалби от застраховани лица и лечебни заведения по повод извършените и отчетени дейности.

   Изисквания към кандидатите:

   • Средно специално образование или висше образование, степен бакалавър;
   • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
   • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
   • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
   • Много добри умения за работа в екип;
   • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
   • Лоялност, прецизност и отговорност;
   • Свидетелство за управление на моторно превозно средство ще се счита за предимство.

   Ние предлагаме:

   • Възможност за професионална реализация;
   • Възможност за кариерно развитие;
   • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
   • Допълнителен социален пакет;
   • Динамична работна среда.

   Документи за кандидатстване:

   • Автобиография и актуална снимка;
   • Мотивационно писмо.

   Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 15.01.2021 г.

   Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

   С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

   Login Search call EN
   Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
   24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555