Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

АКТЮЕР/СТАТИСТИК В ОБЛАСТТА НА ОБЩОТО ЗАСТРАХОВАНЕ


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Актюер/Статистик в областта на Общото застраховане.

Задължения и отговорности:

 • Участва в изготвянето на ежемесечни, тримесечни и годишни отчети и справки, рискови профили и анализи;
 • Участва в изготвянето на изискуемите от Ръководството справки и анализи за взаимоотношения с Презастрахователни дружества, в т.ч. отстъпени премии на презастрахователи, аквизиционни приходи и разходи, дял на презастрахователите във възникналите застрахователни претенции и други при необходимост;
 • Изготвя актюерски прогнози за развитието на риска и дава конкретни предложения, свързани със спазване на изискванията на Кодекса на застраховане и съответната подзаконова нормативна уредба;
 • Участва активно в изчисленията по Платежоспособност II, включително граница на платежоспособност и формирането на резервите;
 • Разработва тарифи и застрахователно-технически планове по всички видове застраховки;
 • Анализира и контролира надеждността и качеството на данните, използвани при изчисляването на застрахователно-техническите резерви.
 • Следи за верността и точността на данните в информационната/ите система/и на Дружеството, участващи във формирането на застрахователно-техническите резерви и анализи;
 • Участва в разработването на нови застрахователни продукти и актуализиране на съществуващите.

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование в сферата на математическите науки, застраховането, финансите или статистиката;
 • Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години;
 • Отлично познаване на законодателната уредба в областта на застраховането и финансовата отчетност;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office, отлични познания на EXEL и SQL, работа със специализиран софтуер, работа с база данни;
 • Отлични аналитични способности, инициативност, умения за работа под напрежение;
 • Организираност, умения за приоритизиране на задачи и управление на работното време, работа с крайни срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип;
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда в мотивиран и амбициозен екип.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 01.11.2020 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидат. Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Преди да кандидатствате, запознайте се с уведомлението за поверителност и с Политиката за упражняване на правата на субектите на лични данни на Дружеството.

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555