Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Застрахователни претенции".

Задължения и отговорности:

 • Администриране, разглеждане и взимане на решение по предявени претенции за изплащане на застрахователно обезщетение, в т.ч.:
  • Изготвяне на досие за всяка щета, въвеждането й в информационната система на Дружеството, определяне на резерв по щетата;   
  • Водене на кореспонденция с клиенти, партньори и институции, в т.ч. изискване на допълни доказателства за установяване основанието и размера на предявените претенции;   
  • Извършване на преценка на основанието и размера на предявената претенция съгласно приложимите Общи и/или Специални условия;   
  • Изготвяне в срок на мотивиран доклад за изплащане или отказ да бъде платено застрахователно обезщетение, в т.ч. изготвяне на уведомително писмо за взетото решение;   
  • Администриране на документи в информационната система на Дружеството.
 • Изготвяне на справки, анализи и статистики, свързани с разглеждането на застрахователни претенции.
 • Участие в изготвянето на вътрешни документи, свързани с разглеждането на застрахователни претенции.
    

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Опит в разглеждането на застрахователни претенции, като опитът в разглеждането на претенции в областта на здравното застраховане ще се счита за сериозно предимство;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Много добри умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност;
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство ще се счита за предимство.
Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;   
 • Допълнителен социален пакет;   
 • Динамична работна среда.      

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 23.02.2020 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

СПЕЦИАЛИСТ АДМИНИСТРАЦИЯ


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Специалист Администрация.

Задължения и отговорности:

 • Осъществява първоначалния контакт с външните за Дружеството лица;
 • Отговаря на входящи телефонни обаждания;
 • Въвежда информация в информационната система на Дружеството;
 • Участва в деловодната дейност на Дружеството;
 • Класира и архивира документи;
 • Сканира документи;
 • Изготвя справки, свързани с пряко извършваната дейност.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование ще се счита за предимство;
 • Професионален опит в застраховането ще се счита за предимство;
 • Добро владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Добра компютърна грамотност - MS Office,Internet, специализиран софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност.
 • Ние предлагаме:
 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай”.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Преди да кандидатствате, запознайте се с уведомлението за поверителност и с Политиката за упражняване на правата на субектите на лични данни на Дружеството. 

ЮРИСКОНСУЛТ


„ЗК България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България. Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността юрисконсулт. 

Задължения и отговорности:

 • Отговаря за цялостното правно обслужване на Дружеството;
 • Изготвя проектодоговори, пълномощни, отговори на жалби и запитвания от застраховани лица и държавни органи;
 • Активно участва в дейността по уреждане на застрахователни претенции като дава становища, консултира служителите и изготвя необходимите документи;
 • Подпомага Главния юрисконсулт в дейността му;
 • Осъществява процесуално представителство.

Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит в застраховането ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език на работно ниво;
 • Компютърна грамотност - MS Office, специализиран правен софтуер;
 • Умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност, умения за приоритизиране на задачи и управление на времето, работа с крайни срокове;
 • Ние предлагаме:
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Обучение и възможност за повишаване на квалификацията;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работа в мотивиран и амбициозен екип.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.   

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 1 март 2020 година.

Кандидатурите ще бъдат разглеждани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни, които ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора за тази позиция в в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни.

Преди да кандидатствате, запознайте се с уведомлението за поверителност и с Политиката за упражняване на правата на субектите на лични данни на Дружеството.

Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555