Bulgaria Insurance

Кариери

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРЕТЕНЦИИ"


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Застрахователни претенции".

Задължения и отговорности:

• Регистрира уведомления за настъпило застрахователно събитие и документи за завеждане на застрахователни претенции;

• Обработва застрахователни претенции (преписки по щети), като изготвя досие за всяка щета и заделя резерв в информационната система;

• Подготвя и съгласува кореспонденцията със застраховани и/или трети лица във връзка със заведени застрахователни претенции. При необходимост изисква допълнителни доказателства за установяване основанието и размера на предявените претенции (обяснения, свидетелски показания, документи от компетентни органи и др.);

• Осъществява контакти с външни оценители, доверени лекари, асистанс компании и други специалисти и служби, свързани с процесите на обработка на застрахователните преписки;

• Извършва преценка на основанието и размера на щетата съгласно Общите и Специални условия по различните видове застраховки;

• Изготвя мотивиран доклад за плащане или отказ да бъде платено застрахователно обезщетение, в т.ч. подготвя уведомително писмо за взетото решение по предявената претенция;

• Извършва регулярни справки, следи квотата на щетимост по различните видове застраховки;
• Взема участие в изготвянето на вътрешни документи за работата по обработката на застрахователни претенции;

• Участва в изготвянето на справки, свързани с разглеждането на застрахователни претенции;
• Следи за законосъобразното обработване и произнасяне в срок по всички застрахователни преписки.

Изисквания към кандидатите:

• Висше образование;

• Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;

• Опит в разглеждането на застрахователни претенции, като опитът в разглеждането на претенции в областта на здравното застраховане ще се счита за сериозно предимство;

• Владеене на английски език ще се счита за предимство;

• Отлична компютърна грамотност- MS Office;

• Много добри умения за работа в екип;

• Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;

• Лоялност, прецизност и отговорност;

• Свидетелство за управление на моторно превозно средство ще се счита за предимство.

Ние предлагаме:

• Възможност за професионална реализация;

• Възможност за кариерно развитие;

• Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;

• Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

• Автобиография и актуална снимка;

• Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай по тази обява” в срок до 14.06.2019 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Login Search call
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555