Bulgaria Insurance

Кариери

Експерт разчетни отношения, Дирекция Финанси и риск


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания.

Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт разчетни отношения, в Дирекция "Финанси и риск".

Задължения и отговорности:

 • Организира, уточнява и контролира текущите парични потоци, свързани с разчетните отношения на Дружеството.   
 • Проследява и контролира събираемостта на застрахователните премии;   
 • Разпределя получени застрахователни премии от клиенти по банков път в Информационните системи на Дружеството;   
 • Проследява паричните потоци и осигурява документална информираност на контрагентите във връзка с разчетните им парични отношения с Дружеството;   
 • Следи за неточности при плащанията на задължения от клиенти, изготвя периодични справки;   
 • Контролира и проверява документалната обоснованост преди изплащане на застрахователните претенции;   
 • Изготвя файловете за масови плащания по банкови преводи, свързани с клиентски разчетни отношения.


Изисквания към кандидатите:

 • Средно специално или висше образование;.
 • Стаж в сферата на застраховането, администрацията;   
 • Умения за работа в екип, отлични комуникативни способности, отговорност и лоялност;
 • Организираност и спазване на срокове;   
 • Отлична компютърна грамотност;   
 • Владеене на чужд език е предимство;   
 • Способност да усвоява нови умения.

Ние предлагаме:   

 • Възможност за професионална реализация;   
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;   
 • Динамична работна среда.   

      

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо;

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай по тази обява” в срок до 29.11.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.


С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Експерт в Дирекция Продажби и бизнес развитие, офис Пловдив


Във връзка с разширяване на дейността си, Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Продажби и бизнес развитие", офис Пловдив

Задължения и отговорности:         

 • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
 • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти;
 • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
 • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на регионалното представителство;
 • Извършване на огледи на МПС.   


Изисквания към кандидатите:   

 • Висше образование;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането (опит в регионално представителство на застрахователна компания е предимство);
 • Опит при работа със застрахователни посредници;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти;
 • Опит в извършване на огледи на МПС е предимство.
 • Владеене на чужд език е предимство.   

Ние предлагаме:   

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.


Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;   
 • Мотивационно писмо.


Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай по тази обява” в срок до 30.11.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Главен Експерт/Експерт в Дирекция Продажби и бизнес развитие


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания.
Във връзка с разширяване на дейността си Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Главен Експерт/Експерт в Дирекция "Продажби и бизнес развитие".

Задължения и отговорности:
 • Осъществяване на директен контакт и комуникация с клиенти и застрахователни посредници;
 • Извършване на оценка на риска и изготвяне на предложения по застрахователни продукти;
 • Издаване на застрахователни договори в рамките на предоставените правомощия;
 • Участие в разработването, изменението и внедряването на застрахователни продукти и програми;
 • Изготвяне на справки, становища и анализи, свързани с дейността на отдела.
Изисквания към кандидатите:
 • Висше образование;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо е сериозно предимство;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Минимум 1 година опит в сферата на застраховането;
 • Опит при работа със застрахователни посредници;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Организираност, отговорност за спазване на срокове;
 • Комуникативност и умения за работа в екип и с клиенти.
Ние предлагаме:
 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне и допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.
Документи за кандидатстване:
 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.
Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „ЗК България Иншурънс” АД , моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 31.10.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове

Експерт в Дирекция Застрахователни претенции, направление Имуществено и рисково застраховане


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания.

Във връзка с разширяване на дейността си Дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Застрахователни претенции", направление „Имуществено и рисково застраховане“.

Задължения и отговорности:

 • Администрира, разглежда и взима решения по предявени претенции за изплащане на застрахователни обезщетения по имуществено застраховане, като:    
  • Проверява окомплектоването на документи и съдържащата се в тях информация; 
  • Разглежда и дава становища по предявените претенции, като спазва съответните договорени или нормативно определени срокове за произнасяне по тях.
  • Поддържа електронно досие в информационната система на Дружеството по всяка една заведена претенция, в т.ч. администрира документите по нея в информационната система;
  • Изготвя оценки по претенции;
  • Извърша и/или организира огледи по претенции;
  • Води кореспонденция с клиенти, партньори и институции, в т.ч. изисква допълнителни доказателства за установяване основанието и размера на претендираното застрахователно обезщетение;
  • Проверява окомплектоването на документи и съдържащата се в тях информация;
 • Изготвя и подписва:
  • Доклади по претенции;
  • Сведения, анализи и справки за ликвидационната дейност в Дирекцията.
  • Писма до застрахованите лица и договорните партньори; 

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, степени бакалавър или магистър;
 • Познаване на законодателната уредба в областта на застраховането;
 • Опит в разглеждането на застрахователни претенции, като опитът в разглеждането на претенции в областта на имущественото застраховане ще се счита за сериозно предимство;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Много добри умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност;
 • Свидетелство за управление на моторно превозно средство ще се счита за предимство.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 19.09.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Уведомление за поверителност за кандидати за работа, служители и изпълнители по граждански договори

Експерт в Дирекция Застрахователни претенции


„Застрахователна компания България Иншурънс” АД е динамично развиваща се общозастрахователна компания, един от лидерите в здравното застраховане в България.

Във връзка с разширяване на дейността си, дружеството търси да назначи на трудов договор служител, изпълняващ длъжността Експерт в Дирекция "Застрахователни претенции".

Задължения и отговорности:

 • Осъществява цялостната дейност по завеждане на застрахователни претенции в застрахователно-информационната система на Дружеството.
 • Проверява окомплектоването на предявените претенции и съдържащата се в тях информация;
 • Завежда информацията от претенциите в информационната система на Дружеството, като следи за нейното вярно, коректно и своевременно отразяване;
 • Създава и поддържа електронно досие в информационната система на Дружеството по всяка една заведена претенция;
 • Води кореспонденция с клиенти, партньори и институции, в т.ч. изисква допълнителни доказателства за установяване на основанието и размера на претенцията.

Изисквания към кандидатите:

 • Полувисше или средно специално образование;
 • Отлична компютърна грамотност- MS Office;
 • Много добри умения за работа в екип;
 • Добра комуникативност и инициативност за решаване на комплексни и сложни задачи в динамична среда;
 • Лоялност, прецизност и отговорност;
 • Опитът в завеждането на застрахователни претенции ще се счита за предимство;
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство.

Ние предлагаме:

 • Възможност за професионална реализация;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Стимулиращо възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
 • Допълнителен социален пакет;
 • Динамична работна среда.

Документи за кандидатстване:

 • Автобиография и актуална снимка;
 • Мотивационно писмо.

Ако желаете да се присъедините към нас и да станете част от екипа на „Застрахователна компания България Иншурънс” АД, моля да подадете необходимите документи директно от бутона „Кандидатствай” в срок до 03.10.2021 г.

Ще се свържем само с одобрените кандидати! Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност.

С подаване на документите си за кандидатстване за обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани и съхранявани в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555