Bulgaria Insurance

Мениджмънт

Bulgaria Insurance

Марин Маринов

Изпълнителен директор и Председател на УС

Марин Маринов има над 21 години професионален опит, от които над 11 са в областта на Застраховането. Заемал е различни ръководни длъжности на нива от Ръководител на отдел до Изпълнителен директор, а професионалният му път е преминал през „ЗК Уника“ АД, „Алианц България Холдинг“ АД и „ЗК Аксиом“ АД.

Опитът му е свързан с дейности в различни области като анализ, организация и контрол на работната среда; оптимизация и автоматизация на процеси и информационни системи; ръководство и контрол на цялостната дейност на застрахователно дружество.

През м. юни 2022 е избран за Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Застрахователна Компания България Иншурънс АД, отговарящ за Подписваческа дейност, Ликвидация на щети и Информационно обслужване.

Марин Маринов притежава образователно-квалификационна степен магистър „Финансов мениджмънт“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и бакалавърска степен по специалност „Стопанско управление“ от Университета за национално и световно стопанство.

      

      

Bulgaria Insurance

Борис Боев

Изпълнителен директор и Член на УС

Борис Боев има над 19 години професионален опит в областта на Застраховането, като през по-голямата част от тях е заемал различни ръководни длъжности. Преди да се присъедини към ръководния екип на Застрахователна компания България Иншурънс АД, г-н Боев е заемал длъжността Управител на „Райфайзен Застрахователен брокер“ ЕООД. 

Притежава богат опит в сферата на бизнес развитието и управлението на компания, ефективността и автоматизацията на процесите в нея, банковото застраховане и дейността по предлагане и продажби на застрахователни продукти.

През м. август 2022 е избран за Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на Застрахователна Компания България Иншурънс АД, отговарящ за Продажби, Маркетинг, Човешки ресурси и Правно обслужване.

Борис Боев е магистър по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, притежаващ допълнителни квалификации, придобити от обучения свързани с мениджмънт, лидерство и ефективно управление.

   

  

Bulgaria Insurance

Атанас Панчов

Финансов директор и Член на УС

Атанас Панчов има над 11 години професионален опит в областта на финансовите услуги, като през по-голямата част от тях е заемал длъжността на Финансов директор. Преди да се присъедини към ръководния екип на Застрахователна компания България Иншурънс АД, г-н Панчов е заемал длъжността Финансов директор на групата от компании на „Кеш Кредит“.

Притежава богат опит в сферата на финансовото управление на дружества предоставящи финансови услуги, постигането на финансовата ефективност, внедряването на счетоводни стандарти и изграждането и управлението на екипи от специалисти във финансовите ресори, които е управлявал.

През м. май 2023 е избран за Член на Управителния съвет на Застрахователна Компания България Иншурънс АД, отговарящ за Финанси, Риск, Актюерска функция, Счетоводство и Администрация.

Атанас Панчов е магистър по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство и бивш преподавател по „Финанси“ в същия университет.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555