Bulgaria Insurance

Мениджмънт

Bulgaria Insurance

Марин Маринов

Изпълнителен директор и Председател на УС

Марин Маринов има над 20 години професионален опит, от които над 10 са в областта на Застраховането. Заемал е различни ръководни длъжности на нива от Ръководител на отдел до Изпълнителен директор, а професионалният му път е преминал през „ЗК Уника“ АД, „Алианц България Холдинг“ АД и „ЗК Аксиом“ АД.

Опитът му е свързан с дейности в различни области като анализ, организация и контрол на работната среда; оптимизация и автоматизация на процеси и информационни системи; ръководство и контрол на цялостната дейност на застрахователно дружество.

През м. юни 2022 е избран за Изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Застрахователна Компания България Иншурънс АД, отговарящ за Подписваческа дейност, Ликвидация на щети и Информационно обслужване.

Марин Маринов притежава образователно-квалификационна степен магистър „Финансов мениджмънт“ от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и бакалавърска степен по специалност „Стопанско управление“ от Университета за национално и световно стопанство.

      

      

Bulgaria Insurance

   

Светла Савева-Колева

Изпълнителен директор и Член на УС

Светла Савева-Колева има над 25 години опит в застраховането. Професионалната й  кариерата  преминава последователно през ДЗИ, Българска Агенция за Експортно Застраховане и ХДИ Застраховане, където в продължение на 7 години е член на Управителния съвет и Финансово-административен директор, както и контролираща дейността на Работната група по управление на риска.    

През м. декември 2017 г. е избрана за Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на Застрахователна Компания България Иншурънс АД, като отговаря за Финанси и счетоводна дейност, както и Администрация, деловодство и архив.

Светла Савева-Колева е завършила математическата гимназия в Ловеч, притежава магистърска степен по Икономика от Университета за национално и световно стопанство.

   

  

Bulgaria Insurance

Борис Боев

Изпълнителен директор и Член на УС

Борис Боев има над 18 години професионален опит в областта на Застраховането, като през по-голямата част от тях е заемал различни ръководни длъжности. Преди да се присъедини към ръководния екип на Застрахователна компания България Иншурънс АД, г-н Боев е заемал длъжността Управител на „Райфайзен Застрахователен брокер“ ЕООД. 

Притежава богат опит в сферата на бизнес развитието и управлението на компания, ефективността и автоматизацията на процесите в нея, банковото застраховане и дейността по предлагане и продажби на застрахователни продукти.

През м. август 2022 е избран за Изпълнителен директор и Член на Управителния съвет на Застрахователна Компания България Иншурънс АД, отговарящ за Продажби, Маркетинг, Човешки ресурси и Правно обслужване.

Борис Боев е магистър по „Финанси“ от Университета за национално и световно стопанство, притежаващ допълнителни квалификации, придобити от обучения свързани с мениджмънт, лидерство и ефективно управление.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555