Bulgaria Insurance

Продукти

Имуществени застраховки

property insurance

   

Имуществените застраховки имат за цел да предоставят застрахователна защита на движимото или недвижимо имущество на физически или юридически лица, независимо от това дали са собственици, ползватели или само наематели. Различните продукти в тази група осигуряват защита, както за фирмено имущество и свързаните с него интереси на юридически лица и еднолични търговци, така и покритие за личното имущество на индивидуални клиенти. Покриват се щети, нанесени вследствие на пожар, природни бедствия, аварии, кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица, вкл. вандализъм, и други рискове.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555