Bulgaria Insurance

Уведомление за поверителност

във връзка със сключване на застрахователен договор и уреждане на предявени претенции за изплащане на застрахователни обезщетения   

В изпълнение на Общия регламент за защита на данните Ви предоставяме следната информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване на застрахователен договор и уреждане на предявени претенции за изплащане на застрахователни обезщетения по него.

Администратор на лични данни: „ЗК България Иншурънс“ АД (Дружеството), ЕИК 131233651, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 110 - B, представлявано заедно от Николай Логофетов и Светла Савева-Колева, в качеството им на Изпълнителни директори.

Кои Ваши лични данни обработваме?

1.Име: име, презиме и фамилия;

2.ЕГН;

3.Контакти: електронна поща, адрес и телефон;

4.Адрес: постоянен или настоящ, адрес на застраховано имущество;

5.Банкова информация: номер на банкова сметка;

6.Данни, индивидуализиращи предмета на застрахователния договор – собственост, възраст, пол, месторабота, длъжност, работодател, трудов стаж, професионален опит и други, без които не може да се определи предмета на застраховката или обстоятелствата, които са съществени за определяне на застрахователния риск;

7.Здравни данни: информация за здравословното Ви състояние (минали заболявания, операции, наличие на трайна неработоспособност, наследствена обремененост, кръвна група, генетични данни, предписани лекарства, извършени прегледи, хоспитализации, операции и манипулации), която ни предоставяте с оглед сключване на медицинска застраховка, застраховка злополука, заболяване, помощ при пътуване и т.н., и без която не е възможно се определи предмета на застраховката, обстоятелствата, които са съществени за определяне на застрахователния риск, предявяването на претенция за изплащане на застрахователно обезщетение и изплащането му.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни в качеството Ви на застраховащ, застрахован или трето ползващо се лице е необходимо за изпълнението на задълженията ни на администратор на лични данни по застрахователния договор и за уреждане на претенции за изплащане на застрахователно обезщетение. Данните Ви могат да се обработват и за защита на правата на Дружеството по съдебен ред или предявяване на регресните ни права.

За какви цели използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни използваме за администриране на застрахователното правоотношение, включително:

1.Изготвяне на индивидуално или групово предложение за застраховка;

2.Сключване на застрахователен договор и плащане на дължимата застрахователна премия;

3.Изпълнение на права и задължения, поети със застрахователния договор;

4.Обработване на предявени претенции по повод настъпило застрахователно събитие и изплащане на обезщетение;

5.Предотвратяване на застрахователни измами;

6.Оценка на застрахователния риск;

7.Изпълнение на нормативни задължения и изисквания, включително избягване на конфликт на интереси, мерки срещу изпиране на пари, избягване на корупционни практики;

8.Предоставяне на информация и предлагане на нови застрахователни услуги и продукти, съобразени с Вашите лични предпочитания и потребности – при наличие на Вашето предварително и изрично дадено съгласие за това.

9.Обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие, изплащане на застрахователно обезщетение или отказ за изплащане;

10.Маркетингови или статистически цели на администратора;

11.Предоставяне на информация и предлагане на нови застрахователни услуги и продукти, съобразени с Вашите лични предпочитания и потребности – при наличие на Вашето предварително и изрично дадено съгласие за това.

Профилиране:

Моля имайте предвид, че при изготвянето на оферта за застраховка (предложение за застраховане) е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, Дружеството ни може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа актюерски разработка.

Профилирането се извършва на основание нормативните задължения на Дружеството да оцени риска и да поеме договорни задължения въз основа на извършената оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на Вашите данни като имате предвид, че в конкретни случаи това може да доведе до невъзможност за оценка на риска, изготвяне на оферта и сключване на застрахователен договор.

С кого можем да споделяме Вашите лични данни?

Ние зачитаме и пазим поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно да разкрием Ваши лични данни с оглед изпълнение на задълженията ни по застрахователния договор следните лица:

1.Лечебни заведения, с които Дружеството е сключило договор за предоставяне на медицинска помощ на застрахованите лица, с доставчици на услуги (подизпълнители, консултанти, адвокати, оценители, дружества, поддържащи информационни системи и бази данни, архиви и др.) на основание своя законен интерес да изпълни задълженията си по договора за застраховка и да Ви предостави възможно най-качествено обслужване. Възможно е споделянето на Вашите данни с презастрахователи, презастрахователни брокери, асистиращи компании или партньори, с които предлагаме съвместни услуги или продукти, включително когато те се намират извън територията на България. Такова разкриване на данни се осъществява при спазване на изискванията на Регламента за писмен договор за осигуряване на подходящо ниво на защита на данните.

2.Агенти и брокери: Най-често Вие предоставяте лично данните си на застрахователни агенти и брокери. Ако Вашата застраховка е сключена с посредничество на застрахователен брокер, Вашите лични данни, свързани с уреждането на застрахователната претенция могат да бъдат споделени с избрания от Вас брокер.

3.Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на трети лица в изпълнение на нормативноопределени задължения на администратора, осъществяване на неговите регресни права или други законоустановени права. Получатели на данни могат да бъдат Комисията за финансов надзор, Националната агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи, съдилищата и други държавни, общински или специално създадени със закон органи; други застрахователи в страната и чужбина.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Дружеството съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по застрахователни договори и претенции, както следва:

1.Застрахователни договори и документи, които са неразделна част от тях като (предложение за сключване на застрахователен договор, въпросник, полица, анекси и др.) – максимален срок от 10 години, считано от датата на сключване на застрахователния договор, като срокът е в зависимост от вида застраховка и е съобразен с действащото законодателство, уреждащо правилата за погасителната давност.

2.Уведомления за застрахователно събитие и претенции за изплащане на застрахователно обезщетение – максимален срок от 10 години, считано от датата на представяне на документа, като срокът е в зависимост от вида застраховка и е съобразен с действащото законодателство, уреждащо правилата за погасителната давност.

3.Документи, свързани с предявена по съдебен ред претенция за изплащане на застрахователно обезщетение – максимален срок от 10 години, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение/определението за прекратяване на съдебното производство.

Вашите права по отношение на личните Ви данни:

При спазване на българското законодателство, Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от Дружеството:

1.Да получите достъп до Вашите лични данни, които Дружеството обработва, и да получите копие от тях;

2.При констатирана непълнота или неточност, да поискате да извършим корекция;

3.Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице условията за това. Такива случаи са ако е по-стигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно, и други;

4.Да изисквате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена при наличие на законово основание за това;

5.Да възразите срещу обработването на данните Ви, ако то се извършва на основание легитимен интерес;

6.Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинночетим формат;

7.Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие;

8.Упражняването на горните права става с подаване на искане в свободен текст по пощата, по електронен път или на адреса на Дружеството, посочен по-долу. Отговорът ни ще Ви бъде предоставен в едномесечен срок;

9.Да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, бул. „България“ № 110 - B, ет. 3, имейл: dpo@bulgariainsurance.bg

Можете да се свържете с нашето лице по защита на имейл: dpo@bulgariainsurance.bg

Повече информация ще намерите в Политиката за упражняване на правата на субектите на личните данни на нашия уебсайт (www.bulgariainsurance.bg), както и във всеки наш офис.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555