Bulgaria Insurance

Услуги

Застраховка Разни финансови загуби

Най-лесният начин за завеждане на Вашата претенция за щета:


Онлайн


  • Попълнете и подпишете вашата Е-претенция за щета
  • Изпратете копия на всички първоначално изискуеми от застрахователя документи на електронен адрес: claims@bulgariainsurance.bg

ВАЖНО! Обръщаме внимание, на техническите изисквания от страна на Дирекция „Ликвидация“, които ще оптимизират процеса по обработване:

  • Изпращане на четливи копия на документите
  • При сканиране/снимане на документите да не се закриват данни от фактура/касова бележка. Документите следва да бъдат представени индивидуално.

Можете също да изпратите всички документи по куриер на адрес: София 1618, бул. България 110-В, за "ЗК България Иншурънс" АД. Претенции по застраховки на финансови рискове се предявяват писмено от застрахованото лице или негов упълномощен представителLogin Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555