Bulgaria Insurance

ЗАД България вече предлага и застраховки на имущество

date 21 Август, 2013

Bulgaria Insurance

   

От началото на месец септември ЗАД България ще предлага и застраховка имущество – движимо и недвижимо. Ще можете да изберете застрахователно покритие със следните рискове, поотделно или групирани в клаузи както следва:

Клауза А: Пожар (вкл. последиците от гасенето му), мълния, експлозия, имплозия , сблъскване или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар.

Клауза Б: Допълнителни рискове в застраховка имущество   

Б1 – природни бедствия – буря, ураган, проливен дъжд, наводнение, градушка, увреждане от тежест и измокряне вследствие естествено натрупване на лед и сняг, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти вследствие на природни бедствия, свличане и срутване на земни пластове, действие на морски вълни   

Б2 – измръзване

Б3 – измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни, вентила- ционни и паропроводни инсталации   

Б4 – удар от ППС или животно   

Б5 – земетресение   

Б6 – злоумишлени действия на трети лица

Клауза Д – други рискове по специални условия при застраховка имущество   

Д1 – кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство и грабеж   

Д2 – късо съединение и токов удар   

Д3 – счупване на стъкла   

Д4 – електронно оборудване   

Д5 – загуби от прекъсване на дейността   

Д6 – гражданска отговорност на застрахования в случай на пожар, експлозия, измокряне, причинено от авария/спукване на водопроводни инсталации

Клауза Р: Разходи, направени във връзка с претърпени щети на имущество   

Максималният размер на тези разходи се съгласува предварително със застрахователя.   

Р1 – Необходимите и присъщи разходи за предотвратяване или ограничаване разрушителното действие на застрахователно събитие, за почистване, привеждане в ред и за подреждане на спасени застраховани имущества, след настъпило застрахователно събитие.   

Р2 – разходи за преместване и предпазване на имуществата   

Р3 – други разходи

За повече информация във връзка със застраховка имущество, моля обърнете се към отдел Общо застраховане.

From the beginning of September 2013, ZAD Bulgaria launched the sales of property insurance products.    

Our customers will be able to choose insurance coverage for movable and immuvable property with the following risks:

Clause A: Fire (including the consequences of extinguishing it), lightning, explosion, implosion, collision or fall of a manned aircraft, its parts or cargo.

Clause B: Additional risks

B1 - natural disasters - storm, hurricane, torrential rain, flood, hail, damage from weight and wetting due to natural accumulation of ice and snow, damage from falling trees and branches and other external objects due to natural disasters, landslides and landslides , action of sea waves

B2 - frostbite

B3 - wetting caused by accident / rupture of water supply, sewerage, heating, ventilation and steam installations

B4 - impact from a vehicle or animal

B5 - earthquake

B6 - malicious actions of third parties

Clause D - other risks under special conditions in property insurance

D1 - burglary, theft using technical means and robbery

D2 - short circuit and electric shock

D3 - breaking glass

D4 - electronic equipment

D5 - losses from interruption of activity

E6 - civil liability of the insured in case of fire, explosion, wetting caused by accident / bursting of plumbing

Clause P: Expenses incurred in connection with property damage

The maximum amount of these costs is agreed in advance with the insurer.

P1 - The necessary and inherent costs for preventing or limiting the destructive effect of an insured event, for cleaning, tidying up and for arranging rescued insured property after an insured event has occurred.

P2 - costs for relocation and protection of property

P3 - other expenses

For more information regarding property insurance, please contact the General Insurance Department


Вижте още...

„Застрахователна Компания България Иншурънс" АД покрепи Планинска Спасителна Служба

10 Април, 2024

В началото 2024 година „Застрахователна Компания България Иншурънс“ АД подкрепи Планинска Спасителна Служба. Дарението беше направено съвместно с наш [...]

Прочети още

ЗК България Иншурънс АД успешно премина одит по Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт ISO/IEC 27001:2022

18 Март, 2024

През месец март 2024 година, "Застрахователна Компания България Иншурънс" АД премина успешно през ре-сертификационен одит по Система за управление на [...]

Прочети още
Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555