Bulgaria Insurance

Услуги

Информация за клиентите при подаване на жалби

Приемане и Регистрация на Жалби      

  • Жалби се подават в писмена форма, като се депозират в централния офис на на „ЗК България Иншурънс“ АД, на адрес: София 1618, бул. „България“ № 110 -B, по пощата на хартиен носител или в електронен вид на e-mail: office@bulgariainsurance.bg    
  • Жалбоподателят следва да даде подробно описание от какво точно е неудовлетворен, като може да приложи към жалбата и други документи по свое усмотрение.
  •  На всяка получена жалба се дава входящ номер и дата, като срокът за отговор започва да тече от следващия работен ден.
  •  Приетите жалби се завеждат в отделен регистър.

Обработване на Жалбите   

  • Разглеждането на жалби се извършва от комисия от експерти, подбрани в зависимост от естеството на проблема и вида застраховка.
  • Комисията се стреми да събере и проучи всички относими доказателства и информация по отношение на жалбата.   
  •  Комисията се произнася в рамките на 30-дневен срок от подаване на жалбата.
  •  Комисията предоставя своето аргументирано решение на жалбоподателя в писмен вид.
  •  При несъгласие с изразеното от комисията експертно становище, жалбоподателят може да се обърне за разглеждане на въпроса към Комисия за финансов надзор - София 1000, ул. "Будапеща" 16, e-mail: delovodstvo@fsc.bg или към компетентният съд.

Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555