Bulgaria Insurance

Информация за клиентите при подаване на жалби

ПРИЕМАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖАЛБИ

1. Жалби се подават в писмена форма, като се депозират в централния офис на „ЗК България Иншурънс“ АД, на адрес: София 1618, бул. „България“ № 110 - B, по пощата на хартиен носител или в електронен вид на e-mail: office@bulgariainsurance.bg

2. Жалбоподателят следва да даде подробно описание от какво точно е неудовлетворен, като може да приложи към жалбата и други документи по свое усмотрение.

3. На всяка получена жалба се дава входящ номер и дата, като срокът за отговор започва да тече от следващия работен ден.   

4. Приетите жалби се завеждат в отделен регистър.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЖАЛБИТЕ   

1.Разглеждането на жалби се извършва от комисия от експерти, подбрани в зависимост от естеството на проблема и вида застраховка.   

2.Комисията се стреми да събере и проучи всички относими доказателства и информация по отношение на жалбата.   

3.Комисията се произнася в рамките на 30-дневен срок от подаване на жалбата.   

4.Комисията предоставя своето аргументирано решение на жалбоподателя в писмен вид.   

5.При несъгласие с изразеното от комисията експертно становище, жалбоподателят може да се обърне за разглеждане на въпроса към Комисия за финансов надзор, на адрес: София 1000, ул. "Будапеща" № 16, e-mail: delovodstvo@fsc.bg или към компетентния съд.


Login Search call EN
Вход за клиенти Вход за партньори Вход за лечебни заведения
24/7 Център за обслужване на клиенти +359 700 13 555